Joskaservis s.r.o. - Hradec Králové, paketovací lisy, Dodávka a servis strojů

Joska servis spol. s.r.o.
Velká 10/40, 503 41 Hradec Králové

DODÁVKY A KOMPLETNÍ SERVIS STROJU PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU. VÝROBA PAKETOVACÍCH LISU PKS.

Novinky

01.05.2017 v 10:54:15
ARNOLD AK 100 s rukou, balík 400 x 400 mm01.05.2017 v 10:53:23
ZDAS 400, nůžky plně funkční po opravě elektro. Nové dálkové ovládání
 15.01.2017 v 12:41:38
Lis HOMA  4000
Zpracování PET lahvíJsme potěšeni, že Vám můžeme nabídnout linky PET 700 až 1300, které zefektivní Vaše náklady. Zároveň přikládáme nabídku na zařízeni pro předzpracování, předtřídění a rozšíření o funkci "od lahve k lahvi".


Linky na zpracování PET:

- typ PET 700
- typ PET 1000
- typ PET 1300
- třídící a rozmělňovací linka
- detergent používaný pro mytí PET lahví

Všeobecně o PETPoptávka po recyklaci PET lahví je nyní velmi vysoká. Nyní navíc máme velmi dobrý produkt schopný konkurovat na nejvyšší úrovni. V roce 2001 vzrostla recyklace PET lahví na 344 000 tun. To představuje ve srovnání s rokem 2000 nárůst přes 20%. Obdobný nárůst se očekává v roce 2002 a v roce 2006 se recyklace PET zdvojnásobí na 700 000 tun */.

Největší zásluhu na tomto obrovském nárůstu má i přes všechny nejistoty, vyvolané debatou kolem zálohování (nevratných lahví) Německo. V roce 2006 se Německo připojí k Itálii a Francii a stane se členem "velké trojky" s kombinovaným objemem recyklace přes 400 000 tun. Je to signálem, že v Evropě jde spotřeba PET ruku v ruce s vysokým objemem recyklace. Spojené království VB je v tomto směru výjimkou, ale časem zřejmě chytí hozenou rukavici a dostane se kupředu. Stejně jako v případě Německa se očekává, že do popředí se během pěti let dostane dalších pět zemí, totiž Španělsko, Portugalsko, Polsko, Česká republika a připojí se tak k Rakousku, Belgii, Francii, Itálii a Švýcarsku.

Hlavní odbyt je na trhu pro recyklovaný PET pro výrobu vláken (62%), následují fólie (15,9%), vázací pásky (10,3%) a láhve (6,9%). Poměr zastoupení RPET je na zavedených trzích vláken, fólií a pásků docela vysoký, zatímco u lahví je extrémně nízký. To svědčí o budoucím hlavním potenciálu na trhu recyklovaného polyesteru v oblasti tvarování vyfukováním pro potravinářské a nápojové aplikace. Legislativa EU je zaměřená na sladění použití RPET pro kontakt s potravinami a připravuje cestu pro budoucí růst. Ještě důležitější je, aby depolymerizace byla uznána jako procesní krok post-mechanické recyklace, aby byla uspokojena potřeba trhu RPET v aplikacích pro nápojové láhve.

Uvážíme-li, že v roce 2001 bylo 11% evropského balíkovaného PET exportováno, pak současné instalované kapacity pro mechanickou recyklaci vykazují při 455 000 tunách významný přebytek. Díváme-li se do budoucna na projektovaný objem balíkovaného PET na úrovni 400 000 tun koncem roku 2002, pak nepoměr není nijak příliš nadbytečný, protože investice předbíhají předpokládaný růst sebraného množství. Přebytek kapacity je v Itálii, Španělsku a Nizozemí, zatímco Belgie a Francie exportuje většinu balíkovaného PET s ohledem na nedostatečnou místní kapacitu.

*/ Poznámka: jde o statistický údaj z PETCORE, pocházející z PCI. Uvedená tonáž odpovídá tříděným a balíkovaným PET lahvím, určeným pro mechanickou recyklaci v EU, Švýcarsku, Norsku, Islandu a kandidátských zemích pro vstup do EU.

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO PRODUKTU
Z pohledu detergentů a přísad použitých v systému REDOMA® PET Bottle Recycling System

Jako výrobce recyklačních line pro PET lahve, RETECH Recycling Technology AB si dovoluje doporučit použití následujících detergentů a přísad.

Detergent
Doporučujeme hydroxid sodný. Je běžně dostupný v tekutém skupenství.

Přísady
Přísady, které doporučujeme, jsou vyrobeny společností ECOLAB, která také vlastní Henkel KG v SRN. Produkty jsou běžně dostupné. Tyto přísady jsou vysoce efektivní, biologicky rozložitelné a velmi vhodné pro proces recyklace PET lahví.

Specifikace pro detergent
Název: hydroxid sodný (Sodium hydroxide)
Použití: jako tekutý detergent během mokré granulace a v mycím modulu.
Koncentrace: Pro mokrou granulaci < 1%. Pro mytí 2-3%
Hodnocení z pohledu ekologie: V EU neexistují žádné standardy nebo nařízení, které se týkají průmyslového či obecního odpadu obsahujícího roztoky a nízkou koncentrací hydroxidu sodného. Přesto doporučujeme kontaktovat místní úřady a v případě potřeby si zajistit potřebné povolení k vypouštění odpadové vody do běžné kanalizace.

Specifikace pro přísady
a) Název: P3-Recyclean® HPB
Použití: pro efektivní čištění špinavých lupínků. Zároveň obsahuje odpěňovač. Jako tekutina je používán v mycím modulu.
Koncentrace: 0.2 - 0.4%
Hodnocení z pohledu ekologie: Požadavky na rozkládání dle Detergents and Cleaners Act (Dohoda o čistících prostředcích a detergentech), EU Detergent Directives 82/242 (EU direktiva pro detergenty – neionogenní činidla) a 82/243 EEC (aniontová činidla) jsou více než naplněny. Jsou lehce biologicky rozkladatelné. Také naplňuje dobrovolnou dohodu o zřeknutí se APEO (Alkylfenol Etoxylát). Obsahuje fosfáty.

b) Název: P3-Horolith® BSR
Použití: pro neutralizaci hodnot pH. Je použito jako tekutá přísada v mycím modulu pouze v případu potřeby.
Koncentrace: < 0.1%
Hodnocení z pohledu ekologie: Tento produkt je přátelský k životnímu prostředí. Je klasifikován OECD jako biologicky rozložitelný. Jedná se o převážně anorganický výrobek. Neobsahuje fosfáty, tekutá kyselina sírová.

Kontrola koncentrace detergentu a přísad
Koncentrace hydroxidu sodného a P3-Recyclean ve vodě je průběžně monitorována pomocí vodivého indikátoru. Tato jednotka kontroluje dávkovací čerpadlo.

Koncentrace P3-Horolith ve vodě použité k oplachování je průběžně kontrolována čidlem měřícím hodnoty pH. Ten také ovládá dávkovací čerpadlo.

Vylepšení na kvalitu užitelnou v potravinářství
Aby se takové kvality dosáhlo u linky PET, je nutné ji rozšířit o druhý mycí modul a kontrolní zařízení pro hodnoty pH, viz nabídka níže.

Další důležitá podmínka: pokud vstupní materiál obsahuje příliš mnoho latexového lepidla nebo podobného materiálu, nemůžeme naplnit podmínky a požadavky pro "láhev na láhev", protože takový druh lepidla se dá spolehlivě odstranit pouze pomocí chemikálií. Tudíž musí být velká většina lepidla rozpustná ve vodě. Povolená hodnota zbytkového lepidla by neměla přesáhnout 25 ppm. OHL v SRN akceptuje pouze 10 ppm v jejich postupu Stehning "láhev na láhev".


Linky na zpracování PET:

Typ PET 700
Typ PET 1000
Typ PET 1300